FAQ

Salgs- og leveringsbetingelser 

Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter som disse salgs- og leveringsbetingelser udtrykkeligt henviser til, udgør det samlede og eneste aftalegrundlag mellem DykkerService Nordsjælland og en køber (”Køber”) vedrørende køb og salg af varer fra DykkerService Nordsjælland.

Enhver ændring og/eller fravigelse af disse salgs- og leveringsbetingelser er således kun gyldig ved udtrykkelig, skriftlig aftale mellem DykkerService Nordsjælland og Køber.

Køb

DykkerService Nordsjælland varer må videresælges til forbrug, og Køber er ikke berettiget til engros-videresalg eller distribution af varerne medmindre dette er udtrykkeligt aftalt med DykkerService Nordsjælland.

Varerne skal af Køber opbevares, transporteres og sælges i overensstemmelse gældende lovgivning og andre relevante regler, og i henhold til de instrukser som måtte følge varerne fra producenten og/ellerDykkerService Nordsjælland.

Demonstrationer, tilbud og markedsføringstilskud indgår ikke i prisen uden særlig aftale.

* 10 procent rabat gives på udsolgte vare som ikke allerede er nedsat, og hvis kunden ønsker at vente på at vare kommer på lager igen, typisk 1-5 dage 


Priser

Priser og leveringsbetingelser opgives med forbehold for ændringer indtil leveringen, medmindre andet er skriftligt bekræftet af DykkerService Nordsjællande som faktureres. Alle priser angives eksklusiv moms og ’ab lager’. Transportomkostninger tillægges prisen.

Uanset aftalte priser er DykkerService Nordsjælland berettiget til uden yderligere varsel at øge priserne med tillæg af forhøjede valutakurser, import- eller offentlige afgifter fra og med det tidspunkt sådanne afgifter træder i kraft.

Priser, der er baseret på kursforhold mellem danske kroner og anden valuta, er beregnet ud fra kursen på dato for ordrebekræftelse, medmindre andet er angivet.

Levering

Ordrer afgivet af Køber er at anse som tilbud om at købe varer fra DykkerService Nordsjælland, og bliver først bindende for DykkerService Nordsjælland ved udstedelse af ordrebekræftelse. Bindende ordrer kan ikke opsiges eller annulleres af Køber uden forudgående udtrykkelig aftale med DykkerService Nordsjælland.

Leveringtider angivet eller accepteret i ordrebekræftelser er omtrentlige. Alle leverancer er ab lager, medmindre

DykkerService Nordsjælland og Køber udtrykkeligt aftaler andet.

Håndterings og ekspeditionsgebyr kr. 85,00 ved køb under kr. 800,00. Såfremt DykkerService Nordsjælland ikke er oplyst en e-mail faktura adresse eller ved manglende EAN nr. ved evt. elektronisk faktura, opkræves et faktureringsgebyr på DKK 35,00.

I tilfælde af misligholdelse (faktisk eller anticiperet) af Køber, Force Majeure (se nedenfor)eller leverandørforhold uden for DykkerService Nordsjælland  kontrol, er DykkerService Nordsjælland berettiget til at udskyde og/eller eventuelt at annullere levering, uden ansvar overfor Køber.

Fragt og forsendelsesomkostninger

Alle omkostningen til forsendelses betales af modtageren.

Eventuelle anslået forsendelsesomkostninger ved e-ordre, tilbud og bekræftelser er ikke endelige, den endelige forsendelsesomkostning fastsættes først ved afsendelse at vare/varer ud fra faktisk vægt og volume.

Logo og salgsmateriale fra DykkerService Nordsjælland

Enhver brug fra køber af DykkerService Nordsjælland og producent agentures logo/salgsmateriale hvori DykkerService Nordsjælland navn og/eller logo indgår, skal aftales udtrykkeligt i forvejen.

Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelserne kontant forud, hvis ikke andre betalingsbetingelser er aftalt

Ved overskreden forfaldsdato beregnes renter fra forfaldsdato. Morarenten er den til hver en tid højest lovlige morarentesats i Danmark.

Betalinger skal ske i henhold til fakturaen/proforma faktura udstedt af DykkerService Nordsjælland. Betaling skal ske ved brug af FI indikation eller ved fakturanummer angives i kommentarfeltet på bankoverførselen.

For ordrer på fremstilling eller hjemtagelse af specialvarer, samt for ordrer til levering uden for Danmark (herunder Grønland og Færøerne), må DykkerService Nordsjælland almindeligvis anmode om forudbetaling eller åbning af uigenkaldelig, bekræftet remburs.

Ejendomsforhold

Det leverede forbliver DykkerService Nordsjælland ? ejendom, indtil betaling er erlagt fuldt ud.

Returnering

Leverede varer modtages kun retur efter forudgående aftale og inden for 8 dage. Såfremt en vare skal krediteres, er DykkerService Nordsjælland berettiget til at beregne et krediteringsgebyr på op til 20% af fakturaværdien.

Varer med begrænset holdbarhed kan ikke returneres og ej heller krediteres.

Returnering sker for købers regning.

Reklamationer

Fejl og mangler ved en vare skal straks oplyses til DykkerService Nordsjælland. Køber er forpligtet til at informere DykkerService Nordsjælland om manglende eller beskadigede varer eller emballage inden 48 timer fra levering til Køber. Såfremt Køber ikke reklamerer i overensstemmelse med ovenstående, anses varerne at have levet op til ordren afgivet af Køber.

DykkerService Nordsjællandhar altid ret til, uden ugrundet ophold efter modtagelse af reklamation, at tage en mangelfuld vare tilbage og/eller foretage genlevering af varen til fuld og endelig udbedring af en eventuel mangel.

Reklamationsretten bortfalder, uanset hvad, sammen med varens deklarerede holdbarhed, og DykkerService Nordsjælland har intet ansvar for udløbne varer som i øvrigt er leveret med den aftalte holdbarhed.

DykkerService Nordsjælland har intet ansvar for mangler der skyldes forhold indtrådt efter levering.

Produkt garantireklamation

Såfremt DykkerService Nordsjælland har afgivet en garanti for det leverede produkt/udstyr. forpligter DykkerService Nordsjælland sig til vederlagsfrit af afhjælpe eventuelle fejl og mangler, som måtte opstå inden for reklamationsperioden, regnet fra fakturadato.

Det defekte udstyr eller dele deraf må efter DykkerService Nordsjælland skøn enten tilsendes os for købers regning og risiko eller repareres på købers bopæl.

Garantien omfatter kun fejl og mangler, som opstår under sædvanlige funktionsvilkår og ved rigtig anvendelse. I særdeleshed omfatter garantien ikke fejl og mangler, som skyldes forhold eller ændringer og indgreb i udstyret, foretaget uden DykkerService Nordsjælland medvirken.

Udbedring af fejl og mangler ved varer leveret til Grønland, Færøerne eller udlandet forudsætter, at varerne tilsendes DykkerService Nordsjælland og at forsendelsesomkostning er betales af køber.

Ved indsendelse af produkter for reklamations behandling skal vores reklamationsformular medfølge i fuldt udfyldt form med nøjagtig fejlbeskrivelse medsendes. Formularen er tilgængelig på www.dykservice.dk

Reparationer/service

Fremsendelse af instrumenter og andre produkter til reparation/service sker for købers regning og risiko. Reparation sker efter regning eller i henhold til tilbud, såfremt køber fremsætter ønske herom.

Ved indsendelse af produkter til reparation/service skal vores reparations ordre formular medfølge i fuldt udfyldt form med nøjagtig beskrivelse medsendes. Formularen er tilgængelig på www.dykservice.dk

Udlån

I forbindelse med udlån vil DykkerService Nordsjælland ved eventuel returnering af udstyr fra køber, inspicere og efterse dette. I tilfælde af eventuelle mangler eller defekter, vil udbedring og reparation blive faktureret billigst efter regning

Udstyr skal returneres i originalemballage. Såfremt denne er beskadiget eller mangler ved returnering, vil DykkerService Nordsjælland ligeledes fakturere billigst efter regning.

Ved udlån beder DykkerService Nordsjællandkøber venligst sørge for at udstyr er forsikret, både når det befinder sig på købers adresse samt under transport.

Fortrolighed

I det omfang Køber bliver bekendt med forretningshemmeligheder, opskrifter, data, tal, fortrolig information om DykkerService Nordsjælland eller dennes kunder og/eller forretningsforbindelser, skal Køber holde disse

informationer strengt fortroligt og ikke misbruge disse i personlig eller forretningsmæssig henseende. Sådan fortrolig information må ikke kopieres eller udleveres til tredjemand uden DykkerService Nordsjælland udtrykkelige, forudgående samtykke.

Produktansvar

I tilfælde af skjulte mangler, eller såfremt det leverede forvolder skade hos Køber eller tredjemand, er DykkerService Nordsjælland ikke ansvarlig medmindre det kan dokumenteres at skaden skyldes fejl eller forsømmelse som kan tilskrives DykkerService Nordsjælland. Produktansvarskrav fra Køber skal således fremsættes direkte mod producenten, DykkerService Nordsjælland kan være behjælpelig her med.

Force majeure

DykkerService Nordsjælland kan ikke holdes ansvarlig for dets manglende opfyldelse af forpligtelser herunder for det tilfælde, at DykkerService Nordsjælland er forhindret i at gøre dette enten som følge af begivenheder uden for dets rimelige kontrol, f.eks. brand, oversvømmelse, krig, embargo, strejke, uforudset mangel på varer og materialer, forsinkelse eller afbrydelse af transport, statslig handling, eller handling eller forsømmelse fra Køber (”Force Majeure”), under forudsætning af at DykkerService Nordsjælland straks giver Køber meddelelse herom og benytter alle rimelige midler for at afhjælpe Force Majeure-begivenheden med det samme.

Erstatning

Uanset ansvarsgrundlag, er Køber indforstået med at DykkerService Nordsjælland sig ikke under nogen omstændigheder påtager ansvar for forsinkelse, driftstab, udebleven fortjeneste, eller noget andet indirekte tab eller følgetab i forbindelse med Købers eller dennes direkte eller indirekte kunders køb, brug og/eller videresalg af varer fra DykkerService Nordsjælland.

Medmindre det endeligt fastslås ved en kompetent domstol at DykkerService Nordsjælland er erstatningsansvarlig for et krav grundet grov uagtsomhed eller forsætlig adfærd er enhver erstatning for tab herunder begrænset til værdien af de varer solgt af DykkerService Nordsjælland som kravet vedrører.

Generelle betingelser

Juridiske meddelelser i mellem DykkerService Nordsjælland og Køber kan sendes pr. e-mail eller anbefalet brev og anses for at have virkning, når der foreligger henholdsvis et ikke-automatisk genereret svar eller en kvittering for modtagelse.

DykkerService Nordsjælland undladelse af at håndhæve eller gøre brug af nogen bestemmelse eller rettighed, der opstår som følge af disse salgs- og leveringsbetingelser, skal ikke anses som en opgivelse af en sådan bestemmelse eller rettighed, og har på ingen måde betydning for DykkerService Nordsjællands ret til at håndhæve eller gøre brug heraf på et senere tidspunkt.

Køber er indforstået med at dette dokument erstatter alle tidligere skriftlige og mundtlige aftaler, forståelser og forpligtelser med DykkerService Nordsjælland vedrørende salg og levering af varer fra A DykkerService Nordsjælland.

Hvis nogen bestemmelse i disse salgs- og leveringsbetingelser viser sig at være ugyldig eller umulig at håndhæve, begrænses eller bortfalder den pågældende bestemmelse, så disse salgs- og leveringsbetingelser på alle andre områder fortsat har fuld gyldighed.

Tvister

Enhver tvist der måtte opstå i forbindelse med salg og levering af varer fra DykkerService Nordsjælland henvises til endelig afgørelse ved de almindelige domstole i København, Danmark, med anvendelse af dansk ret.

DykkerService Nordsjælland
CVR.nr. 30785304